Algemene Voorwaarden

ALGEMENE KOOP- EN VERKOOPVOORWAARDEN ECO DAKTECHNIEK B.V.

I Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op al onze overeenkomsten tot verkoop en levering van dakbedekking en/of van dakbedekkingswaren, alsmede bouwmaterialen.

II Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedurende de opgegeven termijn gestand gedaan, tenzij uitdrukkelijk
  schriftelijk het tegendeel is bepaald.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk wordt geaccepteerd. Acceptatie
  geschiedt te allen tijde schriftelijk.

III Prijzen

 1. Indien niet anders is vermeld, zijn onze prijzen exclusief omzetbelasting en zijn deze gebaseerd op de ten tijde van de
  overeenkomst geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, van overheidswege
  vastgestelde belastingen en andere kosten.
 2. Wij hebben het recht om wijzigingen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde kosten, ook tijdelijke, aan de koper door te
  berekenen.
 3. Wij behouden ons het recht voor om aan de koper extra kosten, ten gevolge van omstandigheden waarmee bij het tot
  stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden en die aan ons derhalve niet kunnen
  worden toegerekend en in verhouding tot de overeengekomen prijs aanzienlijk zijn, in rekening te brengen.
 4. Onder de in lid 3 van dit artikel bedoelde kostenverhogende omstandigheden worden in ieder geval verstaan vorst of
  abnormale waterstand.

IV Leveringstermijn

 1. De in de overeenkomst opgenomen leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige
  levering dienen wij eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Wij zijn eerst in verzuim nadat de in lid 1 van dit artikel door ons met de koper overeengekomen termijn is verstreken en
  levering door ons is uitgebleven.
 3. Overschrijding van de overeengekomen levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is
  overeengekomen.

V Levering en risico-overgang

 1. Aflevering van verkochte zaken geschiedt naar de keuze van koper. Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen
  op de overeengekomen plaats en tijd (indien mogelijk). De wijze van aflevering wordt in de overeenkomst bepaald en
  geschiedt te allen tijde binnen onze normale werktijden van Maandag t/m Vrijdag van 07:30 t/m 16:15 uur.
 2. Bij levering af fabriek zijn de verkochte zaken door derden afgeleverd zodra deze in of op het adres van koper zijn
  geleverd.
 3. De koper draagt te allen tijde zorg voor een goede bereikbaarheid van de losplaats voor onze vervoermiddelen en zorgt
  er tevens voor dat het lossen binnen de normale of uitdrukkelijk overeengekomen lostijd kan plaatsvinden.
 4. De zaken zijn na aflevering voor risico van koper.
 5. Her risico voor schade ontstaan uit het niet nakomen van de voor koper uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen is
  voor koper.

VI Overmacht

 1. Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een
  omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens Wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
  opvattingen voor onze rekening komt.
 2. Ingeval van overmacht hebben wij het recht de duur van de levertijd te verlengen dan wel de order, voor zover deze nog
  niet is uitgevoerd, te annuleren. Alsdan zal naar redelijkheid met koper worden afgerekend.

VII Eigendomsvoorbehoud

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 van dit artikel zal de eigendom van en het risico van de verkochte zaak c.q.
  zaken op de koper overgaan bij aflevering.
 2. De verkochte zaken blijven ons eigendom zolang koper het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende
  kosten nog niet heeft voldaan of daarvoor onvoldoende zekerheid heeft gesteld.
 3. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van rente en kosten niet bevoegd de gekochte zaken te
  (doen) verwerken, te verpanden of aan derden in eigendom af te staan.
 4. Bij overtreding van de in lid 3 van dit artikel omschreven verplichting(en) van koper wordt de koopprijs of
  restantkoopprijs terstond opeisbaar en verhoogd met 5% als boete over de volledige koopprijs.

VIII Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van de geleverde zaken plaats te vinden binnen 30 dagen na
  factuurdatum.
 2. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien de betalingstermijn is overschreden, beslag op zaken
  of vorderingen van koper wordt gelegd dan wel als koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt.
 3. De koper is bij niet, niet tijdige of te late betaling tevens buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
  De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van ε 50,–. Als
  de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn, zijn de werkelijke gemaakte kosten verschuldigd.
 4. Ingeval koper op de vervaldag niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn wij bevoegd onze leveringsverplichting
  op te schorten totdat die betaling heeft plaatsgevonden, of voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of
  vooruitbetaling dan wel voldoende zekerheid te verlangen.

IX Kwaliteit

 1. Door ons gefabriceerde en geleverde zaken worden gegarandeerd overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk
  en overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.
 2. Koper heeft te allen tijde het recht om de door ons vervaardigde zaken op diens kosten op onze materialen te keuren of
  te laten keuren, ten einde vast te stellen of de zaken voldoen aan hetgeen is overeengekomen.

X Reclame en aansprakelijkheid

 1. Koper is verplicht om onverwijld na aflevering van de verkochte zaken mededeling te doen van diens klachten ten
  aanzien van de kwaliteit van de geleverde zaken, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht de kwaliteit van de
  afgeleverde zaken te hebben geaccepteerd.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van artikel IX zal door koper, indien en voor zover omtrent de kwaliteit niets
  uitdrukkelijk is overeengekomen, ter zake geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte structuur en/of andere
  geconstateerde gebreken niet kunnen worden gereclameerd.
 3. De controle op de hoeveelheid van de afgeleverde zaken berust bij koper. Indien niet binnen 24 uur na aflevering door
  koper wordt gereclameerd, wordt koper geacht de hoeveelheid afgeleverde zaken te hebben geaccepteerd.
 4. Koper verliest zijn aanspraak op ons, zodra de door ons geleverde zaken zijn verwerkt.
 5. Indien een door ons afgeleverde zaak een verborgen gebrek bevat dat aan ons kan worden toegerekend en bij aflevering
  niet door koper behoefde te worden geconstateerd en waarvan koper ons binnen 6 weken na aflevering op de hoogte heeft
  gesteld, zijn wij voor dat gebrek ten opzichte van koper aansprakelijk.
 6. Een gebrek is slechts dan als een verborgen gebrek aan te merken, indien het de hechtheid van het product of van een
  essentieel onderdeel daarvan, dan wel van het werk van de koper in gevaar brengt.
 7. De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, als bedoeld in het vijfde en zesde lid van dit artikel, beperkt zich tot het
  opnieuw leveren van zaken, zulks ter keuze van koper en voor zover wij in staat zijn om soortgelijke zaken te leveren.
 8. Onverminderd de garantiebepalingen en de beperkingen door de Wet gesteld, sluiten wij ter zake de door ons geleverde
  zaken iedere verdere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ontstaan, daaronder begrepen alle
  directe en indirecte schade, zoals gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, schade aan het werk van koper,
  stagnatieschade en gederfde winst, vertraging in de bouw etc.
 9. Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een
  product dat door koper aan een derde is geleverd en dat bestond uit door ons geleverde producten.

XI Tussentijdse wijziging c.q. ontbinding

 1. Indien de levering op verzoek van koper geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort, is koper gehouden aan ons de ten
  gevolge daarvan geleden schade te voldoen.
 2. Als koper de overeenkomst wenst te ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van ons en wij hiermee
  instemmen, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Koper is alsdan gehouden aan ons alle
  vermogensschade, zoals geleden verlies en gemaakte kosten, te voldoen.

XII Geschillen

 1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de door ons gedane offertes en/of gesloten overeenkomsten tot levering van de door
  ons aangebrachte producten, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle alwaar
  Eco Daktechniek B.V. statutair is gevestigd.
Chat openen
Hulp nodig ?
Heeft u een vraag ?

Stel hem hier aan een van onze medewerkers !